Wczytuję dane...
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONIK.COM.PL OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 22.12.2020

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym konik.com.pl(dalej: Sklep) prowadzony jest przez Konik.com.pl spółka z ograniczoną działalnością spółka komandytowa. Adres spółki: 87-100 Toruń ul. Tadeusza Kościuszki 41/47. NIP 8792727324, REGON 387582479 SAD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO KRS: 0000871068 (zwanym dalej: Sprzedawca).
 3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
 • pod numerami telefonów: 608-415-128, (56)660-44-60 (opłata standardowa - wg. cennika właściwego operatora)
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej konik@konik.com.pl
  adres do korespondencji:com.pl spółka z ograniczoną działalnością spółka komandytowa ul. T. Kościuszki 41/47, 87-100 Toruń
 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu (z wyjątkiem pkt. XIV Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami IV punktu Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia/Rezerwacji bez zakładania Konta.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu.
 5. DEFINICJE
 6. KONSUMENT- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. KLIENT– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży lub korzysta z Usług Elektronicznych świadczonych przez Sklep.
 8. SPRZEDAWCA– podmiot wskazany w części I ust. 1 niniejszego Regulaminu, który zawiera z Klientem Umowę Sprzedaży Produktów lub/i świadczy Usługi Elektroniczne na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu lub Przemysław Bruzdowski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PRZEMYSŁAW ul. Szkolna 23 87-122 Grębocin; NIP: 879-100-68-58, Regon: 870281347 jeżeli do zawarcia umowy dojdzie w po opłaceniu przez Klienta Produktu Zarezerwowanego (patrz postanowienia: V. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA/REZERWACJI).
 9. PRZEDSIĘBIORCA- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 10. SKLEP - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym com.pl
 11. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ- umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 12. KOSZYK– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia/Rezerwacji, w szczególności ilości produktów.
 13. PRODUKT– rzecz ruchoma, dostępna w Sklepie, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. REGULAMIN– niniejszy regulamin Sklepu.
 15. UMOWA SPRZEDAŻY– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 16. ZAMÓWIENIE- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę towarów.
 17. REJESTRACJA - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 18. REZERWACJA – dokonanie poprzez Sklep wyboru Produktu poprzez Formularz Zamówienia/Rezerwacji wybranych produktów bez dokonywania płatności za nie z jednoczesnym wyborem opcji „płatność przy odbiorze osobistym w wybranym sklepie stacjonarnym” w wybranym sklepie stacjonarnym prowadzonym przez Przemysława Bruzdowskiego prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PRZEMYSŁAW ul. Szkolna 23 87-122 Grębocin; NIP: 879-100-68-58, Regon: 870281347.
 19. FORMULARZ REJESTRACJI– formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.
 20. FORMULARZ ZAMÓWIENIA/REZERWACJI– Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia/Rezerwacji, w tym także bez zakładania Konta poprzez FORMULARZ REJESTRACJI, poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 21. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 22. DZIEŃ ROBOCZY– jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 23. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.
 24. USŁUGA ELEKTRONICZNA– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.
 25. KODEKS CYWILNY– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

III. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ SPRZEDAWCA

 1. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 2. Dostęp do poczty elektronicznej.
 3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.
 4. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;
 5. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 6. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 7. KLIENT zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 8. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE
 9. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

- adres e-mail

- hasło.

 1. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie e-maila i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 4. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA/REZERWACJI

W celu złożenia Zamówienia/Rezerwacji należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia/Rezerwacji, dokonać wyboru sposobu dostawy oraz sposobu płatności.
 3. podać należy dane osobowe i dane do wysyłki następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 4. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia/Rezerwacji bez rejestracji;
 5. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia/Rezerwacji bez rejestracji - wypełnić Formularz Zamówienia/Rezerwacji poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia/Rezerwacji oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia/Rezerwacji,
 6. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem Zamówienia/Rezerwacji.
 7. po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” dokonać wyboru sposobu płatności za zamówienie lub gdy jest to płatność przy odbiorze osobistym w wybranym sklepie stacjonarnymi przejść do informacji o przyjęciu i zasadach realizacji Rezerwacji.
 8. opłacić zamówienie.
 9. Uwaga! Jeżeli składasz zamówienie w oparciu o powyższy tryb, ale wybierasz opcję „odbiór osobisty” i jednocześnie „płatność przy odbiorze osobistym w wybranym sklepie stacjonarnym” pi nie opłacasz zamówienia poprzez Sklep, to dokonujesz REZERWACJI W takim wypadku do zakupu (zawarcia umowy) dojdzie dopiero kiedy w sklepie stacjonarnym dokonasz płatności za Produkt.
 10. Rezerwacji na Produkt ważna jest przez 14 dni od daty jej dokonania.
 11. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 12. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, w tym opisy Produktów, podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 13. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich / PLN / i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają kosztów dostawy i płatności, o których Klient jest informowany przy opisie Produktu, a także dodatkowo w Zakładce „Ceny przesyłek” oraz na kolejnych etapach składania Zamówienia.
 14. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia/Rezerwacji. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia/Rezerwacji.
 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, udzielania rabatów na poszczególne towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą zamówień, które zostały złożone, chyba że strony transakcji dokonają innych indywidualnych ustaleń.
 16. Sprzedawca oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Produkty posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

VII. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia/Rezerwacji. Zamówienie/Rezerwacja może być złożone zarówno przez Klienta posiadającego Konto w sklepie internetowym, jak i przez Klienta nie posiadającego Konta.
 2. Po złożeniu Zamówienia/Rezerwacji Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego/jej otrzymanie, co powoduje związanie Klienta Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Postanowienie niniejsze (w zakresie związania Klienta dokonanym wyborem Produktu) nie dotyczy REZERWACJI w celu odbioru i opłacenia w sklepie stacjonarnym.
 3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji, następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości, na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.
 4. Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą dokonania płatności przez Klienta.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:

- udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,

- przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 3, a także poprzez

- dołączanie do przesyłek lub przesłanie korespondencją e-mail (o ile nam go poddałeś) dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży.

 1. Treść Umowy Sprzedaży dokonanej poprzez Sklep jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Sprzedawcy.
 2. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu i wyboru opcji „płatność przy odbiorze osobistym w wybranym sklepie stacjonarnym” (Rezerwacji Produktu), O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.
 6. W przypadku REZERWACJI Klient ponadto zostanie poinformowany o terminie obowiązywania REZERWACJI Produktu.

 VIII. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

- Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

- Płatność przy odbiorze osobistym w wybranym sklepie stacjonarnym, (w tym wypadku płatność obsługiwana jest przez Sklep Stacjonarny „Konik” prowadzony przez Przemysława Bruzdowskiego prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PRZEMYSŁAW ul. Szkolna 23 87-122 Grębocin; NIP: 879-100-68-58, Regon: 870281347

- Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

numer konta: 96 1140 2004 0000 3402 8069 0831
Konik.com.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Adres spółki: 87-100 Toruń ul. Tadeusza Kościuszki 41/47. NIP 8792727324, REGON 387582479 KRS: 0000871068

- Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayPal.com.

- Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl,

- Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayNow (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.),

- Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu przelewy.pl albo PayPal.com.

 1. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

  - PayNow
  - PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.àr.l. et Cie, S.C.A.·(zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), 22–24 BoulevardRoyal, L-2449, Luxembourg.

 2. Dostępne karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro”

  ”Mastercard and visa

 1. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
 2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

- Przesyłka pocztowa, w tym przesyłka pocztowa pobraniowa.

- Paczkomaty In Post przesyłka przedpłacona lub pobraniowa

- Przesyłka kurierska, w tym przesyłka kurierska pobraniowa.

- Odbiór osobisty w wybranym sklepie stacjonarnym prowadzonym przez Przemysława Bruzdowskiego prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PRZEMYSŁAW ul. Szkolna 23 87-122 Grębocin; NIP: 879-100-68-58, Regon: 870281347. 

 1. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze indywidualnych ustaleń możliwa wysyłki do innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Ceny Przesyłek”.
 3. W przypadku REZERWACJI Produkt objęty rezerwacją będzie gotowy do odbioru w terminie 14 dni od daty jej dokonania, a klient zostanie powiadomienie o możliwości odbioru. Okres oczekiwania na odbiór wynosi 14 dni od powiadomienia. Po upływie tego czasu Produkt stanie się ponownie dostępny do sprzedaży w Sklepie.
 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 5. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy wolnej od wad.
 6. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze wad fizycznych. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

- nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia,

- nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

- nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

- została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 2. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Zasady tej nie stosuje się, gdy Klientem jest konsument.
 3. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, , jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 5. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w przypadkach określonych w ust. 2 jeśli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 8. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminów określonych w ust.9.
 9. W terminach określonych w ust. 10 kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 10. Reklamacje można zgłaszać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konik@konik.com.pl lub też pisemnie na adres do korespondencji: Konik.com.pl spółka z ograniczoną działalnością spółka komandytowa ul. T. Kościuszki 41/47, 87-100 Toruń. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji należy również dostarczyć na powyższy adres reklamowany Produkt.
 11. Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza reklamacyjnego (formularz reklamacyjny), podania danych kontaktowych, dokładnego opisania przyczyny reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, dołączenia dokumentu sprzedaży.
 12. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.
 13. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 14. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu można składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konik@konik.com.pl lub też pisemnie na adres korespondencyjny: Sklep Jeździecki "Na Koń" ul. T. Kościuszki 41/47, 87-100 Toruń.
 15. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 16. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 17. Uwaga! Niniejsze postępowanie reklamacyjne stosuje się odpowiednio do umów sprzedaży zawartych (potencjalnie) wskutek wcześniejszej REZERWACJI (jeśli zdecydujesz się w sklepie stacjonarnym opłacić zarezerwowany Produkt). W takim wypadku Sprzedawcą będzie Przemysław Bruzdowski prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PRZEMYSŁAW ul. Szkolna 23 87-122 Grębocin; NIP: 879-100-68-58, Regon: 870281347.
 18. GWARANCJA
 19. Produkty oferowane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W tym przypadku Sprzedawca udzieli informacji o istnieniu gwarancji na stronie Sklepu w zakładce Produktu.
 20. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

XII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni licząc od dnia wydania Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konik@konik.com.pl lub też pisemnie na adres korespondencyjny: Konik.com.pl spółka z ograniczoną działalnością spółka komandytowa ul. T. Kościuszki 41/47, 87-100 Toruń.

Link do wzoru formularza odstąpienia od umowy

 1. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. W razie odstąpienia od umowy konsument co do zasady nie ponosi kosztów związanych z jej zawarciem i wykonaniem. Jednakże, jeśli wybrał inny niż zwykły, najtańszy sposób dostarczenia rzeczy, Sklep nie musi ponadto zwracać konsumentowi dodatkowych kosztów tej dostawy, które konsument poniósł. Ponadto konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 4. Koszty towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez konsumenta przy zakupie towaru zostaną zwrócone w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument, chyba że konsument wskaże inny sposób zwrotu.
 5. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu (tj. od dnia odebrania towaru przez konsumenta), a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

- świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy

 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • świadczeń, w której przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism;
 • usług w zakresie gier hazardowych;
 • gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 1. Klient nieposiadający statusu konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 XIII. WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto).
 2. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konik@konik.com.pl lub też pisemnie na adres: Konik.com.pl spółka z ograniczoną działalnością spółka komandytowa ul. T. Kościuszki 41/47, 87-100 Toruń. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.
 3. W wypadku Klientów będących jednocześnie konsumentami, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Klient obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Sprzedawcę, Klientowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.

XIV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.
 2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia/Rezerwacji oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Klient nie będący jednocześnie konsumentem może dochodzić swoich uprawnień z tytułu rękojmi za wady Produktu w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki lub w systemie ratalnym Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 5. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. 
 6. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 7. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. 
  Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.
 8. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 9. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
 10. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków

– (a) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz

– (b) kliknięciu pola „Zarejestruj mnie”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Klientów niebędących konsumentami, niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

 1. Formularz Zamówienia/Rezerwacji – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków:

– (a) po wypełnieniu Formularza Zamówienia/Rezerwacji i

– (b) kliknięciu pola „Zamawiam i Płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia/Rezerwacji niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP, o ile Klient składając zamówienie żąda faktury VAT.

 1. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Dodaj”.
 2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.
 3. Konto oraz Newsletter w Sklepie świadczone są przez czas nieoznaczony.
 4. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

 XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

 XVII. ZMIANY REGULAMINU:

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
 3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.