Wczytuję dane...
Klauzula informacyjna - zawarcie umowy
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przemysław Bruzdowski prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą, podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej przez pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PRZEMYSŁAW ul. Szkolna 23 87-122 Grębocin; NIP: 879-100-68-58, Regon: 870281347;
 2. Z Administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail konik@konik.com.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
  • związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu konik.com.pl oraz z tym związanych prawnych obowiązków Administratora dotyczących realizacji zawartych umów takich jak obsługa procesu reklamacji (art. 6 ust. 1 pkt b)i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
  • przesyłania newslettera zgodnie z art. 6 ust. Pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – o ile wyrazicie zgodę,
  • wykonywania przez Administratora marketingu bezpośredniego w formie mailingu zgodnie z art. 6 ust. Pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016) – o ile zostanie wyrażona zgoda,
  • W celach archiwalnych (dowodowych)  dla  zabezpieczenia  informacji  na  wypadek prawnej   potrzeby   wykazania   faktów,   co   jest   naszym   prawnie   uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • ewentualnego ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  przed  roszczeniami,  co  jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • badania satysfakcji  klientów  i  określania  jakości  naszej  obsługi,  co  jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Sklepu konik.com.pl,prowadzonego przez Przemysława Bruzdowskiego prowadzącego jednoosobowo działalność gospodarczą, podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej przez pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PRZEMYSŁAW ul. Szkolna 23 87-122 Grębocin; NIP: 879-100-68-58, Regon: 870281347 lub inne podmioty, którym przekazanie może być konieczne w celu realizacji uzasadnionych celów administratora takich jak obsługa reklamacji lub obsługa roszczeń o zapłatę.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie konik.com.pl i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Sklepie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu; 
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed 25 maja 2018 r. do GIODO), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;
 11. Dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą;
 12. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach Sklepu; Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu.